(dél-afrikai afrikaans nyelven: elkülönítés) a színes bőrűeket elnyomó politika a Dél-afrikai Köztársaságban.

olyan nemzetközi szerződés (különösen békeszerződés), melyet nem egyenrangú felek kötnek, hanem annak szigorú feltételeit a gyengébb félre erővel kényszerítik.

eredetileg a sztálinista magyar kommunisták által használt elítélő kifejezés, ami az emberek "kispolgári szerzésvágyát" bírálta. Ma így nevezzük az 1970-es évek magyar társadalmát, ahol már nem az élelmiszer, hanem a tartós fogyasztási cikkek (pl. a hűtőszekrény, azaz fridzsider) tömeges vásárlása volt jellemző.

a halott emlékére a temetés után rendezett ünnepség.

az iszlám valláshoz tartozó, annak követője. Az arab szó jelentése: magát Istennek alávető, engedelmeskedő. Európai elnevezése a mohamedán, régiesen muzulmán.

a kézzel festett könyveket díszítő kisméretű kép.

a pénzzel rendelkező vásárlók igénye valamely áru iránt.

méltóságnév, több nomád ázsiai nép (pl. a mongolok) fejedelmének címe. Az uralkodó nemzetségen belül öröklődött, és a legidősebb férfi rokonra szállt.

birtokok igazgatását, gazdálkodását felügyelő személy.

a társadalom felső rétegét alkotó, kiváltságos helyzetű nagybirtokos.

(latin-az első éjszaka joga) feudális jog, amely a földesúrnak biztosította, hogy az esküvője előtt álló jobbágylánnyal töltse az éjszakát. A kora középkorban főként Nyugat-Európában volt szokásban. A 17. századtól kezdve a földesúr e jog megváltásaképpen ajándékot kapott, másutt a jobbágyok pénzzel megválthatták.

(latin) a királyi táblán gyakornokoskodó ügyvédjelölt a feudális Magyarországon. A reformkorban többségük az ellenzéki liberális nemesség törekvéseit támogatta. Az országgyűlési ifjak nagy része is jurátus volt.

alapvető szükségleti cikkeknek a lakossági fogyasztás korlátozását és szabályozását célzó elosztási módja, elsősorban háborús és válsághelyzetek időszakában. Magyarországon jegyrendszert vezettek be az I. világháború, a proletárdiktatúra és a II. világháború idején. Az 1942-ben életbe lépett jegyrendszert csak 1951-ben szüntették meg.

az állampolgárok egyenlőségét és szabadságát, az egyes ember integritását az államhatalommal szemben szavatoló jogrenden alapuló állami berendezkedés.

a katonai tisztképző intézetben (Ludovika Akadémia) végzett katonatisztek közhasználatú elnevezése 1945-ig. A Ludovika Akadémiát 1808-ban alapították, nevét I. Ferenc osztrák császár és magyar király feleségéről, Mária Ludovikáról kapta. 1849-1872 között nem működött. 1945-ben megszűnt.

különböző egyházak papjainak a nyelvújítás korából származó elnevezése. Leggyakrabban a protestáns egyházak papjaira alkalmazzák.

az özvegynek elhunyt férje nemzetségének legidősebb férfitagjával (testvérével, unokatestvérével) kötött házassága a törzsi-nemzetségi jellegű társadalmakban. A levirátus intézményét a honfoglalás előtti magyarság is ismerte. Még a 10. században is a levirátus jogán akarta feleségül venni Koppány Géza fejedelem özvegyét, Saroltot, és elfoglalni a trónt.

a székelység egyik társadalmi rétege a közép- és újkorban. A 15-16. században jelentős vagyont és nemességet szereztek, de a 18. századra többségük már elszegényedett.

(lengyel) ezüst- és rézpénz a 17-18. századi Erdélyben és Magyarországon. Erdélyben I. Rákóczi györgy fejedelem uralkodása idején, Magyarországon 1695-1760 között vertek ezüst poltúrákat. Réz poltúrákat a Rákóczi-szabadságharc idején és az 1760-70-es években vertek.

a Rákóczi-szabadságharc idején vert 20, 10, majd 4 és 1 poltúrás rézpénzek neve. Az elnevezés a pénzérméken található Pro Libertate körfeliratból származik. Egyre csökkenő értéke miatt kongónak is nevezték.

az Árpád-nemzetség totemállata, amelyhez a magyarság eredetmondája fűződik. A monda szerint Emesét, a nemzetség ősanyját álmában egy turulmadár teherbe ejtette, s megjövendölte, hogy tőle dicsőséges fejedelmek származnak. Mint vadászsólyom, a turul pogány fejedelmek jelvénye volt, ezért a keresztény vallásra való áttérés után az uralkodói jelképek közül el kellett tűnnie.

(török) a török szultánok I. Orhán uralkodása óta a hivatalos iratokon és rendeleteken használt díszes monogramja, kalligrafikus kézjegye. A tugra a török pénzeken is szerepelt.

Truman az USA elnöke által 1947-ben meghirdetett, a kommunizmus külső és belső erőitől fenyegetett országok kormányainak katonai és gazdasági megsegítését előirányzó program.

(latin) általános értelemben három személyből álló testület. Két politikai szövetség az ókori Rómában 1. Julius Caesar, Crassus és Pompeius titkos egyezménye (Kr.e. 60), melynek értelmében Crassus és Pompeius konzulságot és számos provinciát kapott és Caesart galliai helytartóságában további öt évre megerősítették. 2. Marcus Antonius, Marcus Aemilius Lepidus és Octavianus (Kr.e. 43) szövetsége a szenátus hatalmának korlátozására, az államhatalom centralizására és a Caesar gyilkosaival való leszámolásra.(latin) háromtagú testületek tagjai a Római Birodalomban. Különböző ügyek (agrártörvények végrehajtása, a közrenddel kapcsolatos ügyek, a pénzek szignálása stb. ) intézését végezték.

Ordo Cisterciensium Reformatorum seu Strictoris Observanitiae, OCR - római katolikus szerzetesrend. La Trappe kolostorában alapította 1664-ben Armand Jean Bouthillier de Rance. A trappisták a Ciszterci-rend szigorú szabályokat követő reformága. A 19. században az egész világon eltejedt, XIII. Leó pápa 1892-ben önálló szerzetesrendnek ismerte el.

(angol) a szakszervezeti mozgalomnak főként Nagy-Britanniában és az USÁ-ban elterjedt irányzata. Nevét az angol szakszervezetek, a trade-unionok után kapta. A 19. század közepén keletkezett mozgalom elsősorban a képzett és jól fizetett ipari munkásokat tömöríti, s tagadja a politikai harc szükségességét.

élőállatok (főként szarvasmarha) exportálásával foglalkozó kereskedő a 15-18. századi Magyarországon.

büntető- és polgári perekben első és másodfokon ítélkező bíróságok Magyarországon 1871-1949 között. Utóda a megyei bíróság lett.

(török) a régi török hadseregben a tüzérek neve.